02177221941 ( مشاوره حقوقی ) 09120911179 شنبه تا پنجشنبه 10:00-19:30
02177221941 ( مشاوره حقوقی ) 09120911179 شنبه تا پنجشنبه 10:00-19:30

طلاق توافقی از طرف مرد

[تعداد: 3    میانگین: 1.7/5]

طلاق توافقی از طرف مرد، مرد می تواند با رعایت شرایط مقرر در قانون مدنی ( پرداخت حق و حقوق زن اعم از مهریه و نفقه و اجرت المثل و شرط تنصیف دارایی (شرط نصف شدن اموال مرد و دادن تا نصف آن به زن)) در هر زمان برای طلاق همسرش اقدام کند.

ثبت صیغه طلاق و جاری کردن آن بدون مراجعه به دادگاه خانواده واخذ حکم طلاق یا گواهی عدم امکان سازش، حسب مورد، جرم است، مردی که بدون داشتن حکم طلاق، باتبانی سردفتر رسمی طلاق، اقدام به مطلقه نمودن همسر خودنماید، طبق قانون حمایت خانواده، مرتکب جرم شده وزوج وسردفتر به مجازات مقرر درقانون، محکوم خواهند شد. یکی از الزامات قانون مدنی وقانون حمایت خانواده درپرونده های طلاق به درخواست مرد، مراجعه مرد به دادگاه خانواده وتقدیم دادخواست طلاق به درخواست زوج، می باشد. هرچند درقانون مدنی وقانون حمایت خانواده، مرد ملزم به بیان دلیل موجهی برای طلاق زن نیست، اما این امر مانع از حضور مرد دردادگاه ودرخواست صدور گواهی عدم امکان سازش، جهت اجرای صیغه طلاق نیست. دادخواست طلاق به درخواست مرد، به طرفیت همسرش، به دادگاه خانواده محل سکونت همسرش، تقدیم می شود و دادگاه شروع به رسیدگی خواهد کرد.

جهیزیه، هرچند تامین اثاث منزل، که بخشی ازنفقه زن می باشد، به عهده شوهر است، اما درخانواده های ایرانی وبسیاری ازممالک دنیا، مرسوم است که دختردرهنگام ازدواج اثاث البیت راباخود به همراه می آورد. معمولا لیست جهیزیه مشخص است واقلامی که توسط دختربه منزل شوهر آورده شده، طبق سیاهه موجود است. درصورت درخواست زوجه، تمامی این اموال تحت عنوان استردادجهیزیه، به وی مسترد می شود اما استفاده ازجهیزیه وکهنه شدن آن، مجوزی برای مطالبه خسارت ازاین بابت نیست.

نصف دارایی، به شرط اینکه درخواست طلاق ازسوی مرد، ناشی ازتخلف وبدرفتاری زن نباشد، وشرط مندرج درعقدنامه توسط زوج، به امضا رسیده باشد، داراییهای بعد ازازدواج که به اموال مرد اضافه شده است، به نسبت مساوی، بین زوجین، تقسیم می شود. شرط تنصیف دارایی واجرای آن، درمقاله مفصلی توضیح داده شده است.

آیا طلاق از طرف مرد نیاز به جلسه داوری میباشد؟

بله در طلاق از طرف مرد، زن و مرد به داوری ارجاع شده و سپس صورت جلسه توسط داور تنظیم میشود.

آیا طلاق از طرف مرد نیاز به اثبات شروط ضمن عقد است؟

خیر با توجه به ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی ضمن پرداخت حقوق زن میتواند او را طلاق دهد  و نیازی به رضایت زن و یا یکی از شروط ضمن عقد نمیباشد.